ראשי              מכון סת"ם             עגלת קניות           תקנון             צור קשר

050-9777-248

תקנון אתר אינטרנט "ויכלכל יוסף"
הגדרות:

האתר ו/או החנות – מפעיל המערכת, חנות וירטואלית לרכישת והזמנת תשמישי קדושה.
משתמש – כל אדם ו/או ישות כלשהי אשר גולש/ת באתר ו/או עושה בו שימוש כלשהו.
לקוח/ ה – משתמש המבצע באתר הזמנה של שרות.

מבוא:

 1. האתר הינו מערכת חדשנית ומודרנית המפעילה חנות וירטואלית הבאה להקל על תהליך ההזמנה של המוצרים הנמכרים באתר, תוך שמירה על אבטחה מלאה של תהליך ההזמנה ופרטיות הגולשים.
 2. השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם מקצה החנות ללקוחותיה, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע האתר.
 3. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או ביצוע הזמנות באתר מעיד על הסכמתך להם.
 4. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 5. ידוע למקבל השרות כי במסגרת חלק מהשירותים הניתנים ע"י הספק נדרשת מסירת מידע אישי: כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר האלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שיימסרויישמרו במאגר המידע של הספק.

הרשמה:

 1. חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשת מסירת מידע אישי: כגון שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר האלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שיימסרובעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

מדיניות תשלום:

 1. לאתר הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל השירותים הניתנים באתר בכל עת.
 2. תהליך ההזמנה באתר הינו כדלקמן:

א.עם כניסתכם לאתר ולאחר בחירת המוצר והוספתו לסל הקניות, תקבלו אפשרות לבצע הזמנה לחיוב בכרטיס אשראי באמצעות המערכת הממוחשבת.

ב.המידע שמסרתם מועבר בתקשורת מאובטחת ומוצפנת ברשת מיוחדת הנקראת VPN (תקשורת פרטית אשר משתמשת בפרוטוקול תיעול ואבטחת מידע כדי לשמור על סודיות המידע העובר ברשת הכללית) ומוגן באמצעות פרוטוקול הנקרא SSL  (פרוטוקול זה מערבל את המידע שמוכנס למערכת והופך אותו לצופן שרק גורמים מורשים יכולים לפענח) תהליך העברת המידע עומד בסטנדרטים של השירות האמריקאי HIPAA ומשמש חברות ובנקים רבים להעברת מידע מסניף לסניף. המידע שמסרתם מועבר כאמור, בצורה מאובטחת והחיוב מתבצע רק אחרי שהכרטיס נבדק ואושר מול חברות האשראי.

ג.      עם ביצוע ההזמנה תקבלו אישור  לקליטתה במערכת במייל חוזר.

 1. דעו את זכויותיכם:
  אם למרות כל ההגנות שנקטנו באתר – גורם זר עשה שימוש לרעה בכרטיס,
  חברת האשראי מחויבת על פי חוק להחזיר לכם את מלוא סכום העסקה תוך 30 יום.

תמיכה :

 1. השירותים באתר כוללים תמיכה. יחד עם זאת ייתכנו תקלות אשר אינן בשליטת החנות, כדוגמת אופן ההספקה וצורת המשלוח והאתר מצידו יעשה כל מאמץ אפשרי כדי לוודא שהשרות הניתן ע"י שרות המשלוחים יהיה ברמה ראויה.

שינויים בתנאי השימוש:

 1. הספק רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי:

 1. העביר האתר את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי האתר להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
 2. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
 3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני וחוקי מדינת ישראל.
 4. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה אך ורק לבית-המשפט המוסמך בקריית ביאליק.
 5. קריאת התקנון ואישור קריאתו על ידי המשתמש מהווים הסכמתו של המשתמש לכל האמור בו ומחייבים אותו לכל דבר ועניין.
 6. כתובות הצדדים הן כמופיע במבוא להסכם. כל הודעה שתשלח בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני לצד האחר עפ"י כתובתו כאמור תחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד בדואר ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה ואם בדואר אלקטרוני – לאחר אישור על שליחת הודעה.

הפרות וסעדים

 1. על הוראות והפרות הסכם זה יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970.
 2. הוראות סעיפים 2,3,5,7,11,12,20, והצהרות הצדדים במבוא להסכם הנן מעיקרו של הסכם זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית, כמשמעה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970.

פיצויים מוסכמים

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזה כי צד אשר יפר הוראה יסודית של הסכם זה ו/או יחזור בו מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם, יהיה חייב לשלם לצד השני פיצויים קבועים מוערכים ומוסכמים מראש בסך של 500 ₪ וזאת בנוסף לכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד העומדים לרשותו של הצד הנפגע לפי כל דין ו/או עפ"י הוראת הסכם זה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לו כתוצאה מן ההפרה ובכפוף לדין החל אותה העת.

לכל הבהרה נוספת אנא לפנות במייל : store.mgr.156@gmail.com

Call Now Button דילוג לתוכן